SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd. SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd.

Khung Lụa

SCREEN PLATE

Chuyên cung cấp các loại khung lụa chất lượng cao

Thông số lụa

120 / 305 – 34 W PW

120 cm : 1 cm2 lụa được dệt 120 sợi ngang dọc

305 inch : 1 inch lụa dược dệt 305 sợi ngang dọc

34 μm : đường kính

W : sợi trắng W là sợi trắng Y là sợi vàng

PW : phương dệt PW 1:1 TW 2:1

Top